مدياموتورز MG

 

 روغن موتور مناسب MG 550

 SN 5W40 با حجم 4.9 لیتر برای مناطق سرد 

SN 10W40با حجم 4.9 لیتر برای مناطق گرم

 روغن موتور مناسب MG 350

 

SN 5W40 با حجم 4.5 لیتر برای مناطق سرد

SN 10W40با حجم 4.5لیتر برای مناطق گرم

روغن موتور مناسب MG3

 SN 5W30  , 4.5 lit برای مناطق سرد و معتدل

SN 5W40,  4.5 lit برای مناطق گرم 

 

 روغن موتور مناسب MG6

 SN 5W40 با حجم 4.9 لیتر

 

 

 روغن موتور مناسب MG GS

 SN 5W30 با حجم 5 لیتر برای مناطق سرد

SN 5W40 با حجم 5لیتر برای مناطق گرم