سايپا

 روغن موتور مناسب پراید

روغن موتور با سطح کیفیت SG,SJ,SL,SM,SN

ویسکوزیته 2W50 و حجم روغن موتور 3.5 لیتر

برای موتور یورو 4 روغن موتور 10W40

 روغن موتور پراید132 روغن موتور مناسب پراید صبا، 132، 141 و نسیم

 روغن موتور با سطح کیفیت SG,SJ,SL,SM,SN

ویسکوزیته 2W50 و حجم روغن موتور 3.5 لیتر

برای موتور یورو 4 روغن موتور 10W40

 روغن موتور تیبا/ تیبا هاچ بک

SN 10W40 نیمه سنتتیک 3.4 لیتر

SM 10W40 نیمه سنتتیک 3.4 لیتر 

SL 10W40 نیمه سنتتیک 3.4 لیتر

 روغن موتور مناسب ساینا

 SN 10W40 نیمه سنتتیک 3.4 لیتر

SM 10W40 نیمه سنتتیک 3.4 لیتر

SL 10W40 نیمه سنتتیک 3.4 لیتر

 

 روغن موتور برلیانس H230

 SN 10W40  با حجم 4.2 لیتر نیمه سنتتیک

SM 10W40  با حجم 4.2 لیتر نیمه سنتتیک

 روغن موتور مناسب برلیانس H330

 SN 10W40  با حجم 4.2 لیتر نیمه سنتتیک

SM 10W40  با حجم 4.2 لیتر نیمه سنتتیک

 

 روغن موتور برلیانس V5

 روغن موتور سنتتیک با حجم 3.7 لیتر

SN 5W30  تمام سنتتیک

SN 10W30 نیمه سنتتیک

 روغن موتور رنو کولئوس

 SN 5W30  5.1 لیتر تمام سنتتیک موتور 2500 CC

SM 5W30  7.4 لیتر تمام سنتتیک موتور2000 CC

 روغن موتور مناسب وانت ریچ

 SM 20W50 مینرال 6لیتر

SL 20W50 مینرال 6لیتر

روغن موتور وانت پادرا

 

 روغن موتور مناسب چانگان GHANGAN CS35

 SN 10W40 نیمه سنتتیک 3.8لیتر

SM 10W40 نیمه سنتتیک 3.8لیتر

 روغن موتور چانگان ایدو EADO

 SN 10W40 نیمه سنتتیک 3.8لیتر

SM 10W40 نیمه سنتتیک 3.8لیتر

 روغن موتور مناسب زانتیا

 SN 10W40 نیمه سنتتیک 3.8لیتر

SM 10W40 نیمه سنتتیک 3.8لیتر

 روغن موتور مناسب زوتی اریو S300

 روغن موتور SN 10W40 با حجم 4 لیتر

روغن موتور SN 5W30 با حجم 4 لیتر

 

روغن موتور مناسب برلیانس H320

 SN 10W40  با حجم 4.2 لیتر نیمه سنتتیک

SM 10W40  با حجم 4.2 لیتر نیمه سنتتیک

روغن موتور سایپا کوییک
 SN 10W40 نیمه سنتتیک 3.4 لیتر

SM 10W40 نیمه سنتتیک 3.4 لیتر

SL 10W40 نیمه سنتتیک 3.4 لیتر