رنو پارس

 

روغن موتور رنو لتیتود Latitude

MYCARLUMS.COM

 

لینک مشاهده و خرید روغن موتور  موتور 3500 سی  سی مدل 2012 و 2013 

روغن موتور لوگان تندر ال 90 و تندر پارس

MYCARLUMS.COM

روغن موتور نیمه سینتتیک با حجم 4.8 لیتر

API SN & SAE 10W-40

API SM & SAE 10W-40

تندر 90 ون روغن موتور لوگان تندر ال 90 و تندر پارس

MYCARLUMS.COM

روغن موتور نیمه سینتتیک با حجم 4.8 لیتر

API SN & SAE 10W-40

API SM & SAE 10W-40

روغن موتور لوگان تندر ال 90 و تندر پارس

MYCARLUMS.COM

روغن موتور نیمه سینتتیک با حجم 4.8 لیتر

API SN & SAE 10W-40

API SM & SAE 10W-40

روغن موتور مناسب مگان

MYCARLUMS.COM

 موتور 2000 سی سی5.4 لیتر

موتور 1600 سی سی4.8 لیتر

SAE 10W-40 , API SN/SM

روغن موتور رنو داستر Duster

MYCARLUMS.COM

موتور1600 سی سی بنزینی 4.8  لیتر

موتور 2000 سی سی بنزینی5.4ليتر

موتور 1500 سی سی دیزلی4.5 لیتر

SN 5W-40, SN 5W-30

روغن موتور رنو فلوئنس Renault fluence

MYCARLUMS.COM

موتور 2000 سی سی 4.5 لیتر  SN 5W-40

موتور 1600 سی سی 4.8 لیتر  SN 5W-40

موتور 1500 سی سی 4.5 لیترSN 5W-40  

 

روغن موتور مناسب رنو کولئوس

MYCARLUMS.COM

t.me/renaultlubricants10

موتور 2500 سی سی5.2 لیتر

موتور2000 سی سی 7.4 لیتر

SN 5W-40 , 5W-30

 Mycarlubs.com

روغن موتور رنو لاگونا renault laguna

MYCARLUMS.COM

 

Engine 2000 cc 16v SN 5W30, 4.4 lit

Engine 2000 cc DOHC SN 5W40, 5.4 lit

 

     روغن موتور رنو کپچر

MYCARLUMS.COM

 

  موتور 900 سی سی 4.1 لیتر  SN 5W-40

موتور 1200 سی سی 4.6 لیتر  SN 5W-40

موتور 1500 سی سی 4.5 لیترSN 5W-40 

موتور 2000سی سی 16Vبرابر 4.2 لیتر 

موتور 2000سی سی دیزل 7.4 لیتر

روغن موتور رنو سیمبل symbol 

MYCARLUMS.COM

  
موتور 1600 سی سی 4.9 لیتر  SN 5W-40
روغن موتور رنو اسکالا renault scala

SN 5W30 fully synthetic

SN 5W40 fully synthetic