دیار خودرو

 

 

روغن موتور سابرینا هاچ بک

 

 SN, SM 10W40 مناطق گرم و معتدل

SN 5W30  مناطق سرد تمام سنتتیک

حجم روغن موتور 4.3 لیتر

 

روغن موتور سابرینا سدان

 SN, SM 10W40 مناطق گرم و معتدل

SN 5W30  مناطق سرد تمام سنتتیک

حجم روغن موتور 4.3 لیتر

 

 

 

 روغن موتور بایک سنوا

 روغن موتور 5W30 SN برای مناطق سرد

روغن موتور 10W40 SN/SM برای مناطق گرم

حجم روغن موتور بایک سنوا 4 لیتر

 

 

 روغن موتور گریت وال وینگل دیزل و بنزینی

 روغن موتور 5W30 SN/10W40 برای موتور بنزینی

روغن موتور 15W40 CI-4 برای موتور دیزلی

حجم روغن موتور وینگل موتور دیزل 6.2 لیتر

حجم روغن موتور وینگل موتور بنزینی 4.3 لیتر

 

 روغن موتور گریت وال هاوال اچ6

 

 روغن موتور گریت وال هاوال ام4

 روغن موتور 5W30 SN/10W40 برای موتور بنزینی

حجم روغن موتور گریت وال هاوالM43.5 لیتر

 روغن موتور گریت وال هاوال اچ5