مدیران خودرو

 

روغن موتور MWM 110 

20W-50 SL  2.9 Lit for 800 cc 

20w-50 SL 3.6 lit for 1100 cc

روغن موتور مناسب MVM 315

SN, SM 5W40

SN,SM 10W40 

ظرفیت روغن موتور 3.6 لیتر

روغن موتور مناسب MVM 530

SM 10W-40 نیمه سنتتیک 

SN 10W-40 نیمه سنتتیک

حجم روغن موتورMVM530 برابر 4.5 لیتر

روغن موتور مناسب mvm x33

SN,SM 5W40,5W30 برای مناطق خیلی سرد

SN,SM 10W40  برای مناطق معتدل و گرم

ظرفیت روغن موتور 5 لیتر با تعویض فیلتر 

روغن موتور مناسب MVM 550

 

SN 10W40  نیمه سنتتیک

SM 10W40 نیمه سنتتیک

ظرفیت روغن موتور 4.5-5 لیتر با تعویض فیلتر

 روغن موتور مناسب چری تیگو5

 API SN  یا API SM

درجه ویسکوزیته 10W-40

یا 5W-40یا 5W-30

حجم روغن موتور 4.3  لیتر

 روغن موتور چری x22