مدیران خودرو

 

حجم روغن موتور mvm110

20W-50 SL  2.9 Lit for 800 cc 

20w-50 SL 3.6 lit for 1100 cc

روغن موتور مناسب MVM 315

SN, SM 5W4

SN,SM 10W40 

ظرفیت روغن موتور 3.6 لیتر

 روغن موتور مناسب MVM 530
 API SN $ SM نیمه سینتتیک

ویسکوزیته SAE 10W40

حجم روغن موتور MVM530 برابر 4.5لیتر

روغن موتور مناسب mvm x33

SN,SM 5W40,5W30 برای مناطق خیلی سرد

SN,SM 10W40  برای مناطق معتدل و گرم

ظرفیت روغن موتور 5 لیتر با تعویض فیلتر

    روغن موتور مناسب MVM 550
  10W40  SNنیمه سنتتیک

SM 10W40 نیمه سنتتیک

ظرفیت روغن موتور 4.5 تا 5 لیتر با تعویض فیلتر

    روغن موتور مناسب چری تیگو5

SAE 5W40, 10W40,,5W30

API SN , SM
حجم روغن موتور 4.3  لیتر

   روغن موتور چری x22

API SN , SM

SAE 5W40, 5W30, 10W40
حجم روغن موتور 4.3  لیتر